Yhdistyksen säännöt

1. §  YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

 1. Yhdistyksen nimi on Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliitto.
 2. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki.

 

2. §  TARKOITUS JA TEHTÄVÄ

 1. Yhdistyksen tarkoitus on sosiaalipsykiatrisen kuntoutustyön tunnetuksi tekeminen, kehittäminen ja tiedottamisen edistäminen sekä jäsenten edunvalvonta.
 1. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tutkimus-, tiedotus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa, osallistuu erilaisiin hyvinvointipalveluiden kehittämishankkeisiin sekä ylläpitää ja edistää jäsentensä yhteistyömuotojen kehittämistyötä. Yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita mielenterveystyön kehittämiseksi.
 1. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarvittavaa irtainta omaisuutta ja kiinteistöjä, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa alaansa liittyvää julkaisu- ja kustannustoimintaa. Yhdistys voi harjoittaa sellaista ansiotoimintaa joka välittömästi liittyy sen tarkoituksien toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallistuville.

 

3. §  JÄSENET

 1. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä voittoa tavoittelemattomuuden periaatteella toimiva rekisteröity yhdistys ja säätiö, joka harjoittaa sosiaalipsykiatrista toimintaa ja tuottaa toiminta-alueellaan sosiaalipsykiatrisia palveluja ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenet hyväksyy ja erottaa hallitus. Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

 

4. §  HALLITUS

 1. Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus johon kuuluu 6–9 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan jäsenten piiristä.
 1. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla, sitten vuoron mukaan.
 1. Hallituksen tehtävänä on:
  1. valvoa ja hoitaa yhdistyksen asioita näiden sääntöjen määräämin valtuuksin ja yhdistyksen kokousten tekemien päätösten mukaan
  2. valmistella ja esitellä jäsenten yhdistykselle tekemät ehdotukset
  3. valvoa, että yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta hoidetaan huolellisesti
  4. laatia vuosittain yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus
  5. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimintaan tarvittavat työntekijät sekä asettaa toimikunnat
 1. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsumana tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, kun neljä (4) jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa arpa.

 

5. §  YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 1. Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Siinä käsitellään seuraavat asiat:
  1. edellisen vuoden toimintakertomus
  2. tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen
  3. tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvolliselle
  4. muut kokouskutsussa mainitut asiat
 1. Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä. Siinä käsitellään seuraavat asiat:
  1. hallituksen puheenjohtajan vaali
  2. hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali
  3. seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
  4. jäsen- ja liittymismaksun suuruus
  5. hallituksen ja sen asettamien toimikuntien jäsenten sekä tilintarkastajan palkkio
  6. seuraavan kalenterivuoden tulo- ja menoarvio
  7. tilintarkastajan sekä hänen varamiehen valinta
  8. muut kokouskutsussa mainitut asiat
 1. Ylimääräinen yhdistyskokous pidetään niin usein kuin yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
 1. Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia ne jäsenet jotka ovat maksaneet erääntyneen jäsenmaksunsa. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänen mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Äänestys on suoritettava umpilipuin, mikäli kaksi (2) jäsenistä sitä pyytää.
 1. Yhdistyksen kokouksiin aiotut esitykset on jätettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään neljäkymmentäyksi (41) päivää ennen kokousta.
 1. Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle, josta on tiedotettava jäsenille vähintään 30 päivää ennen kokousta kirjeitse.

 

  6. §  YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen määräämä yhdistyksen toimihenkilö yksin.

 

7. §  TILIT JA NIIDEN TARKASTUS

 1. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.
 1. Tilintarkastajan tulee tarkastaa tilit ja antaa niistä kirjallinen lausunto ennen maaliskuun 15. päivää, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

8. §  SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan yhdistyksen kokouksissa tehdä muutoksia tai purkaa yhdistys, jos 3/4 kokouksessa annetuista äänistä kannattaa ehdotusta.

 

9. §  YHDISTYKSEN TOIMINNAN LOPETTAMINEN

Jos yhdistys purkautuu, sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

10. §  YLEISTÄ

Niissä tapauksissa, joista näissä yhdistyssäännöissä ei ole määrätty, menetellään voimassa olevan yhdistyslain mukaisesti.